Algemene verkoopvoorwaarden Kidsaround.com

Artikel 1 - Bedrijf

Artikel 2 - Algemeen

Artikel 3 - Terminologie

Artikel 4 - Bestelling en prijzen

Artikel 5 - Conformiteit - Gebreken

Artikel 6 - Beschikbaarheid van de producten

Artikel 7 - Herroepingsrecht

Artikel 8 - Bepalingen inzake teruggave

Artikel 9 - Betaling

Artikel 10 - Beveiliging

Artikel 11 - Levering

Artikel 12 - Garanties

Artikel 13 - Specifieke voorwaarden voor de verkoop en het gebruik van elektronische cadeaubonnen

Artikel 14 - Wijziging van de algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 15 - Persoonlijke gegevens

Artikel 16 - Diversen

Artikel 17 - Toepasselijk recht - Geschillen

 

De verkoop van artikelen van de door CWF SAS gepubliceerde website www.kidsaround.com impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de volgende bepalingen:

 

Artikel 1 – Bedrijf

 

CWF SAS is een vereenvoudigde naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Zone Industrielle du Bois-Joly - Avenue des Sables B.P. 509 - 85505 LES HERBIERS Cedex (Frankrijk), en is ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van La Roche Sur Yon onder nummer 421 994 658, met intracommunautaire btw: FR 29 421 994 658, (hierna "CWF" genoemd)

 

Contactgegevens van de afdeling Klantrelaties:

- Telefoonnummer: +33 5 31 26 50 22 (geen toeslag) Onze adviseurs zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 19.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

- Postadres: E-satisfaction, Kouest Building Batîment D, 53, rue de l'étang, 69760 Limonest

 

Artikel 2 – Algemeen

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "AV" genoemd) definiëren de rechten en plichten van de partijen in het kader van de verkoop van producten en diensten aan de Klanten van de internetsite www.kidsaround.com (hierna de "Website" genoemd).

De Klant verklaart hiervan kennis te hebben genomen en de daarmee samenhangende rechten en verplichtingen te aanvaarden..

De aandacht van de Klant wordt ook gevestigd op de specifieke verkoop- en gebruiksvoorwaarden van de elektronische cadeaubonnen vermeld in artikel 13 van deze AV.

 

Artikel 3 – Terminologie

 

Klant: een natuurlijke persoon die een Bestelling plaatst voor de aankoop van een product of dienst op de Website,

Bestelling: verbintenis van de Klant om de door hem/haar gekozen Producten af te nemen onder de in deze AV beschreven voorwaarden

 

 

Artikel 4 – Bestelling en prijzen

 

4.1. De Klant heeft de mogelijkheid om de Producten en Diensten via de Website te bestellen.

4.2. Door op de knop "Bestellen" te klikken, en na de inhoud van de Bestelling in zijn/haar Winkelmandje te hebben gecontroleerd, verklaart de Klant dat hij/zij volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze AV.

De Website bevestigt de Bestelling van elke Klant per e-mail en vervolgens de verzending ervan. Ongeacht de ontvangst door de Klant van een bevestiging van Bestelling, behoudt de Website zich het recht voor om een Bestelling niet (of slechts gedeeltelijk) uit te voeren om welke legitieme reden dan ook.

In het bijzonder kan de Website als een legitieme reden beschouwen om een Bestelling niet (of slechts gedeeltelijk) uit te voeren, elke Bestelling:

- die deze AV niet naleeft;

- waarvoor de Website redelijkerwijs kan inschatten dat de bestelde Producten niet bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik van de Klant of zijn/haar gezin (bijv. voor wederverkoop).

n geval van gehele of gedeeltelijke weigering om een Bestelling uit te voeren op grond van een gegronde reden, zal de Website de Besteller zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen, met vermelding van de reden(en) van de weigering.

4.3. De prijs, in euro´s, inclusief alle belastingen van elk Product, staat aangegeven op de desbetreffende productfiche. Eventuele verzendkosten voor de Bestelling zullen vóór de definitieve validatie van de Bestelling aan de Klant worden medegedeeld.

4.4. De niet-naleving door de Klant van de verplichtingen die voortvloeien uit deze AV, en in het bijzonder elk incident van betaling van de prijs van een Bestelling, kan leiden tot de opschorting van de toegang tot de diensten die door de Website worden aangeboden, onverminderd de schadevergoeding die de Website kan eisen. Bijgevolg behoudt de Website zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant met wie een dergelijk geschil bestaat.

 

Artikel 5 – Conformiteit - Gebreken

 

In geval van niet-conformiteit of gebrek van het geleverde Product, kan de Klant het terugsturen naar de Website. De Klant moet de procedure volgen die wordt beschreven in de rubriek "Levering en Retourzendingen" van de Website. De Klant zal de prijs van het Product en eventuele leveringskosten terugbetaald krijgen binnen twee weken na de effectieve ontvangst van het geretourneerde Product.

Alle bepalingen inzake teruggave worden beschreven in het navolgende artikel 8.

 

Artikel 6 – Beschikbaarheid van de producten

 

Indien een Product niet beschikbaar is, zal de Klant via e-mail op de hoogte worden gebracht van de levering van een gedeeltelijke Bestelling of van de annulering van de Bestelling.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 

De Klant heeft het recht om het (de) geleverde Product(en) te herroepen en terug te zenden.

Dit herroepingsrecht wordt uitgeoefend gedurende veertien volledige dagen vanaf de datum van ontvangst van de Producten :

  • door te bellen naar het nummer (geen toeslag): +33 5 31 26 50 22,
  •  of via de rubriek "Mijn account", waar een herroepingsformulier beschikbaar is.

De Klant moet dan het (de) Product(en) waarop de herroeping betrekking heeft terugsturen binnen 14 dagen volgend op de mededeling aan de Website van zijn/haar besluit tot herroeping.

De terugbetaling aan de Klant zal geschieden via hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant werd gebruikt, binnen veertien dagen na ontvangst door de Website van de herroepingsbeslissing van de Klant. Deze termijn kan worden verlengd totdat de Website het (de) Product(en) waarop de herroeping betrekking heeft,

ontvangen heeft Enkel de terugzending van de volledige Bestelling zal aanleiding geven tot terugbetaling van eventuele leveringskosten.

 

Artikel 8 – Bepalingen inzake teruggave

 

De Klant moet:

- naar de rubriek "Mijn account/Mijn retourzendingen" gaan en klikken op "Een retourzending aanvragen" en vervolgens,

- de betrokken bestelling selecteren en vervolgens,

- De desbetreffende Producten selecteren en klikken op "Een aanvraag verzenden".

Alle Producten moeten worden geretourneerd:

- correct beschermd, in de originele verpakking, in perfecte staat voor wederverkoop (niet beschadigd, niet gewassen, niet verpest of bevuild) en voorzien van alle mogelijke accessoires en documentatie en een aan het Product bevestigd etiket,

- vergezeld van de verkoopfactuur, zodat de Klant kan worden geïdentificeerd (Bestelnummer, naam, voornaam, adres)

- zonder dat het Product duidelijk aan een langdurig gebruik (langer dan enkele minuten) blootgesteld is geweest, d.w.z. op voorwaarde dat aan het Product niet te zien is dat het langer gebruikt is dan de voor een test vereiste tijd, en dat het zich in een staat bevindt die wederverkoop ervan mogelijk maakt.

- in een pakket waarop de klant het door de Website ter beschikking gestelde en per e-mail verstuurde voorgefrankeerde retourlabel aanbrengt, volgens de aanbevelingen van Colissimo.

 

Artikel 9 – Betaling

 

De betaling van de Producten geschiedt door middel van een bankpas.

De tot op heden geaccepteerde bankpassen zijn: Creditkaarten, Visa en MasterCard.

In overeenstemming met de geldende regelgeving en om de veiligheid en vertrouwelijkheid van hun gegevens te waarborgen, onthoudt de Website de bankgegevens van de Klanten niet.

Het is dus aan de Klant om zijn/haar betalingsbewijs op te slaan en af te drukken indien hij de informatie met betrekking tot zijn transactie wenst te bewaren.

 

Artikel 10 – Beveiliging

 

De Website heeft het coderingsproces SSL (Secure Socket Layer) ingevoerd en alle versleutelings- en coderingsprocedures versterkt om alle gevoelige gegevens in verband met de betalingswijzen zo doeltreffend mogelijk te beschermen.

De Website heeft nooit toegang tot vertrouwelijke informatie met betrekking tot de betaalmiddelen.

 

Artikel 11 – Levering

 

11.1. Plaats van levering:

De Producten zullen worden verzonden naar het leveringsadres dat de Klant tijdens de Bestelprocedure heeft opgegeven.

Er wordt op gewezen dat de Klant om technische en logistieke redenen de goederen alleen in Continentaal Frankrijk (met inbegrip van Corsica), Monaco, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Spanje (met uitzondering van de Canarische Eilanden), Italië, Duitsland en Nederland mag laten leveren.

Om logistieke redenen kan de Website geen levering in de Franse overzeese departementen en gebieden aanbieden.

 

Alle leveringen worden per e-mail aangekondigd.

Wanneer een Bestelling wordt verzonden, wordt de Klant geïnformeerd dat een originele factuur inclusief leveringskosten en btw online beschikbaar is op de Website in de rubriek "Mijn account". Alleen daadwerkelijk verzonden Producten zullen worden gefactureerd en betaald.

In het pakket zal een afleveringsbon zitten met een overzicht van de daadwerkelijk in het pakket aanwezige Producten.

Indien de Klant afwezig is op het ogenblik van de levering, wordt een kennisgeving van levering in de brievenbus achtergelaten: het is dan mogelijk het pakje af te halen op een postkantoor binnen 10 dagen na het bezorgen van deze kennisgeving. Indien het pakket door de vervoerder wordt geleverd, wordt eveneens een bericht achtergelaten in de brievenbus van het adres dat de Klant bij de bestelling heeft opgegeven. Het is dan aan de Klant om contact op te nemen met de vervoerder om een nieuwe leveringsdatum overeen te komen.

Indien de Klant het pakje niet afhaalt of geen contact opneemt met de vervoerder, zal het pakje teruggestuurd worden naar de Website, die zal overgaan tot terugbetaling aan de Klant, die niet zal kunnen vragen om de Producten opnieuw te verzenden en dus een nieuwe Bestelling zal moeten plaatsen.

11.2. Leveringstermijn

De leveringstermijn bedraagt 2 tot 3 werkdagen vanaf de Bestelling van het Product. 

Deze termijn wordt vermeld in het overzicht van de Bestelling en in de rubriek "Levering volgen" op de Website.

11.3. Uitgevoerde levering

Elke levering wordt geacht te zijn geschied wanneer het Product ter beschikking van de Klant wordt gesteld, zoals blijkt uit het volgsysteem van de vervoerder.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de staat van de pakketten bij aankomst te controleren en eventuele voorbehouden te maken en claims in te dienen die gerechtvaardigd lijken te zijn, of zelfs om het pakket te weigeren. Dergelijke voorbehouden en vorderingen moeten binnen drie werkdagen na de levering van de Producten aan de vervoerder worden meegedeeld, met een kopie aan de Website.

11.4. Informatie over leveringsmethoden

De Klant kiest de leveringswijze bij het plaatsen van de Bestelling op de Website.

De Klant kan de status van zijn/haar Bestelling op elk moment controleren door naar de rubriek "Mijn account" te gaan.

 

 

Artikel 12 – Garanties

 

12.1. Wettelijke garantie 

Alle op de Website verkochte Producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie (artikelen L217-4 en volgende van de Consumentenwet) en de garantie tegen verborgen gebreken (artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek), die de Klant de mogelijkheid bieden om de gebrekkige of niet-conforme geleverde Producten terug te sturen.
De Website verbindt zich ertoe, naar keuze van de Klant, aan de Klant de prijs van het Product terug te betalen in geval van levering van een niet-conform Product (artikel 5 hierboven) en in geval van levering van een Product dat een verborgen gebrek vertoont.
Voor een dergelijk verzoek dient de Klant contact op te nemen met de afdeling Klantrelaties via de rubriek "Mijn account/Neem contact met ons op" op de Website.
De Klant kan ook bellen naar nummer +33 5 31 26 50 22 (geen toeslag) om zich op zijn/haar garantie te beroepen.

De adviseurs staan van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur ter beschikking van de klant.

12.2. Uitsluiting van garanties

Door de Klant gewijzigde, gerepareerde, geïntegreerde of toegevoegde producten zijn van de garantie uitgesloten. De garantie geldt niet voor zichtbare gebreken. De garantie dekt geen Producten die zijn beschadigd tijdens het transport, als gevolg van het niet naleven van de onderhoudsinstructies of door verkeerd gebruik.

De Klant geniet een termijn van twee jaar vanaf de levering van het PRODUCT om actie te ondernemen in het kader van de wettelijke garantie.
De klant heeft de keuze tussen reparatie of vervanging van het Product, maar de verkoper mag niet volgens de keuze van de koper handelen indien deze keuze zou leiden tot kosten die duidelijk niet in verhouding staan tot de andere methode, rekening houdend met de waarde van het artikel of de ernst van het gebrek. Hij is dan verplicht, tenzij dit onmogelijk is, te werk te gaan volgens de methode die niet door de Klant is gekozen (artikel L. 217-9 van de Consumentenwet);
De Klant is vrijgesteld van het bewijzen van het bestaan van een gebrek aan overeenstemming van het Product gedurende vierentwintig maanden volgend op de levering van het Product (6 maanden voor tweedehandsgoederen).
De wettelijke overeenstemmingsgarantie is van toepassing onafhankelijk van de commerciële garantie die eventueel het Product kan dekken.
De Klant kan ook beslissen om de garantie op verborgen gebreken van het verkochte in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen en in dat geval kan hij/zij kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel L217-4 Consumentenwet

"De verkoper moet de goederen conform de overeenkomst leveren en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het tijdstip van de levering. Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste door het contract te zijnen laste werd gesteld of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.”

Artikel L217-5 Consumentenwet

"Het goed is conform het contract,:
1° indien het geschikt is voor het gebruik dat men gewoonlijk van soortgelijke goederen verwacht en, zo ja:
- indien het beantwoordt aan de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezit die de verkoper aan de koper heeft voorgesteld in de vorm van een monster of model;
- indien het de kwaliteiten bezit die een koper redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name in de reclame of de etikettering;
2 ° Of indien het de kenmerken vertoont die in onderling overleg tussen partijen zijn bepaald of indien het geschikt is voor elk bijzonder door de koper gewenst gebruik dat ter kennis van de verkoper is gebracht en door hem/haar is aanvaard.

Artikel L217-12 consumentenwet

"De vordering die voortvloeit uit het gebrek aan conformiteit verjaart twee jaar na de levering van de goederen."

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek

"De verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte, die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, indien hij/zij van die gebreken op de hoogte was geweest."

Artikel 1648 alinea 1 van het Burgerlijk Wetboek

"De vordering die voortvloeit uit koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.".

 

 

Artikel 13- Specifieke voorwaarden voor de verkoop en het gebruik van elektronische cadeaubonnen

 

Dit artikel heeft alleen betrekking op de verkoop en het gebruik van cadeaubonnen die op de Website worden aangeboden. Tenzij anders vermeld in de AV, is het samenstel van alle verkoopvoorwaarden van toepassing op de verkoop en het gebruik van cadeaubonnen.

13.1 Specifieke voorwaarden voor de verkoop van cadeaubonnen

In eenzelfde bestelling kan de Klant een of meer cadeaubonnen van dezelfde of verschillende nominale waarde kopen.

Bij de Bestelling van een cadeaubon dient de Klant de gegevens van de begunstigde van de cadeaubon (die de Klant kan zijn) te vermelden door, op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid, alle aangeduide velden in te vullen evenals, indien hij/zij dit wenst, een gepersonaliseerde begeleidende boodschap bestemd voor de begunstigde. Indien in eenzelfde Bestelling meerdere cadeaubonnen worden besteld, kan de Internetklant verschillende begunstigden en verschillende gepersonaliseerde begeleidende berichten vermelden.

Aangezien de Klant als enige verantwoordelijk is voor de informatie en de gegevens (met inbegrip van het e-mailadres en de gepersonaliseerde boodschap) die hij/zij op de Website verstrekt, verbindt hij/zij zich ertoe de Website te vrijwaren tegen elke geldvordering of andere vordering op welke grond dan ook van een begunstigde of een derde.

Indien de Website dit nodig acht en voor zover dit mogelijk is, behoudt de Website zich het recht voor om een gepersonaliseerde boodschap die, naar het eigen oordeel van de Website, in strijd zou zijn met de wet of de goede zeden, te verwijderen of te wijzigen.

Het is niet mogelijk een kortingsbon te gebruiken voor de betaling van cadeaubonnen.

Ongeacht andersluidende bepalingen op de Website, komen Cadeaubonnen niet in aanmerking voor enige prijsvermindering, promotie of kortingsactie (zoals uitverkoop).

Aan het einde van het bestelproces en na bevestiging van de ontvangst van de overeenkomstige betaling, zal de Website aan de begunstigde van elke cadeaubon een e-mail sturen (met uitsluiting van elke andere verzendingswijze) met, in het bijzonder, de gepersonaliseerde begeleidende boodschap geschreven door de Klant, evenals een cadeauboncode die de begunstigde (na identificatie op de Website) in staat zal stellen om Producten te bestellen en te betalen.

Een cadeaubon (gematerialiseerd door een unieke code) is één (1) jaar geldig vanaf de datum waarop de e-mail naar de begunstigde is verzonden.

De Website vestigt in het bijzonder de aandacht van de Klant op het belang van de juistheid en geldigheid van het e-mailadres van elke ontvanger, gezien het feit dat de cadeaubonnen per e-mail worden geleverd. Bijgevolg kan de Website niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een onjuist of ongeldig e-mailadres, welke bepaling de Klant uitdrukkelijk aanvaardt. De Klant en/of de begunstigde kunnen geen aanspraak maken op vervanging van de cadeaubon, noch op enige terugbetaling of vergoeding in dit verband.

13.2 Voorwaarden voor het gebruik van de cadeaubonnen

Cadeaubonnen gekocht op kidsaround.com kunnen alleen worden gebruikt op de website kidsaround.com. Het gebruik ervan is beperkt tot landen die de euro gebruiken.

De cadeaubonnen kunnen niet worden gebruikt op andere websites of fysieke verkooppunten.

Het gebruik van een cadeaubon door de begunstigde ervan impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de AV.

Cadeaubonnen kunnen in een of meer termijnen worden gebruikt, totdat het bedrag op de cadeaubon is opgebruikt, mits binnen de geldigheidsduur van de cadeaubon.

De Website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, vernietiging of gebruik door derden van een cadeaubon.

Cadeaubonnen kunnen niet worden geruild of terugbetaald, zelfs niet in geval van verlies of diefstal.

 

Artikel 14 – Wijziging van de algemene verkoopvoorwaarden

 

De Website behoudt zich het recht voor om deze AV te allen tijde te wijzigen. De versie van de AV die van kracht en van toepassing is op de dag van elke Bestelling wordt vermeld in de rubriek "Algemene verkoopsvoorwaarden" op de Website.

 

Artikel 15 – Persoonlijke gegevens

 

15.1 De Website verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de door de Klant op de Website meegedeelde persoonlijke gegevens te respecteren en deze te verwerken met inachtneming van de toepasselijke regelgeving inzake "Informatica en Vrijheden".

15.2 De Website informeert de Klant dat deze gegevens gebruikt zullen worden door haar interne diensten en/of die van de bedrijven van dezelfde groep en/of door de winkels uitgebaat onder de merknamen Kids around, BilliesMarket of Carrément Beau en/of door haar technische dienstverleners:

- om de Klant te informeren over nieuws en komende evenementen, door het verzenden van informatieve e-mails, correspondentie per post of SMS,

- Voor de verwerking van de Bestelling van de Klant,

- Om de communicatie te versterken en te personaliseren, met name door het versturen van nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen (en in het bijzonder wedstrijden, spelletjes, enz.) en speciale e-mails in het kader van het personaliseren van de Website op basis van de door de Klant aangegeven voorkeuren.

Bovendien herinnert de Website eraan dat, indien de Klant van mening verandert en niet langer bepaalde categorieën informatie-e-mails wenst te ontvangen, hij/zij zijn/haar keuzes met betrekking tot deze e-mails op elk moment kan configureren door naar de Website te gaan, in de rubriek "Mijn account".

15.3 De Website informeert de Klant dat zij ook persoonlijke gegevens kan doorgeven om de levering van Bestellingen door zijn dienstverleners te verzekeren, bepaalde aspecten van de dienst na verkoop te verzekeren en tevredenheidsenquêtes uit te voeren. Bovendien kan de Website deze gegevens ook doorgeven in antwoord op een bevel van de gerechtelijke of administratieve autoriteiten.

15.4 Bij het aanmaken of raadplegen van zijn/haar account kan de Klant ervoor kiezen om met name commerciële aanbiedingen te ontvangen die door de Website en/of bedrijven van dezelfde groep en betreffende haar commerciële partners worden verzonden.

15.5 Bovendien kan de Klant, overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, te allen tijde zijn/haar recht op toegang tot het bestand, zijn/haar recht van verzet en zijn/haar recht op rectificatie of verwijdering van de hem/haar betreffende informatie uitoefenen door zijn/haar verzoek (met vermelding van e-mailadres, naam, voornaam, postadres) te sturen naar:

- Door de Website te bezoeken onder de rubriek "Contact",

- Of per post naar het volgende adres: E-satisfaction, Kouest Building Batîment D, 53, rue de l'étang, 69760 Limonest

 

Artikel 16 – Diversen

 

In het geval dat een van de bepalingen van de AV onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht door een rechterlijke beslissing, blijven de overige bepalingen van kracht.

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht – Geschillen

 

Deze AV in het Frans zullen worden uitgevoerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht.

In geval van een geschil zal de Klant eerst contact opnemen met de Klantendienst van de Website om een minnelijke schikking te treffen. Bij gebreke daarvan zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.

In het kader van de wettelijke bepalingen betreffende de minnelijke schikking van geschillen, is CWF aangesloten bij de bemiddelingsdienst voor e-commerce van de FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance
Federatie van elektronische handel en verkoop op afstand), waarvan de contactgegevens zijn: 60 Rue La Boétie - 75008 Parijs- http://www.mediateurfevad.fr/.
Na een voorafgaand schriftelijk verzoek van de consumenten aan CWF, kan de Ombudsman voor de e-commerce van FEVAD worden gecontacteerd voor elk consumentengeschil dat niet is opgelost. Om te weten hoe u contact kunt opnemen met de Ombudsman, klik hier.
Op Europees niveau biedt de Europese Commissie de consumenten een platform voor onlinegeschillenbeslechting.
In geval van een gerechtelijke procedure, zijn uitsluitend de rechtbanken van de woonplaats van de Klant consument bevoegd.

 

Wij herinneren u eraan dat het nummer van de Klantendienst van de Website +33 5 31 26 50 22 (geen toeslag).